VitaPharm USA

Classic Formulas (Granules) List

(To search this page, press Ctrl+F)
code Pin Yin Name Chinese English Name
35003 An Shen Bu Xin San 安神补心丸 Shen Tranquil
35005 An Shen Ding Zhi San 安神定志丸 Sedative Bolus
35007 Ba Ji Yin Yang San 巴戟阴阳丸 Morinda Yin Yang Pill
35009 Ba Zheng San 八正散 Eight Upright
35011 Bai He Gu Jin Tang 百合固金汤 Lily Bulb Decoction
35013 Bai Hu Tang 白虎汤 White Tiger Decoction
35015 Bai Tou Weng Tang 白头翁汤 Pulsatilla Decoction
35017 Bai Zi Yang Xin San 柏子养心丸 Biota Seed Pill
35019 Ban Xia Hou Bo Tang 半夏厚朴汤 Pinellia & Magnolia Decoction
35021 Bao He San 保和丸 Food Channal Decoction
35023 Bao Yuan Tang 保元汤 Decoction for Primordial Qi
35025 Bi Xie Fen Qing Yin 萆薢分清饮 Hypoglauca Yam Clearing
35027 Bi Xie Sheng Shi Yin 萆薢胜湿饮 Hypoglaucae Decoction
35029 Bu Zhong Yi Qi San 补中益气丸 Central Qi
35031 Bu Yang Huan Wu Tang 补阳还五汤 Invigorating Yang
35033 Bu Fei Tang 补肺汤 Tonifying the Lung
35035 Chai Hu Long Gu Mu Li Tang 柴胡龙骨牡蛎汤 Bupblerum, Dragon Bone & Oyster Shell
35037 Chai Hu Shu Gan San 柴胡舒肝散 Bupleurum Liver
35039 Cang Er Zi San 苍耳子散 Xanthium Fruit Pill
35041 Chen Xiang Hua Qi San 沉香化气丸 Aquilaria Transforming Qi
35043 Chuan Xiong Cha Tiao San 川芎茶调散 Ligustricum Tea Pill
35045 Cong Bai Qi Wei Yin 葱白七味饮 Scallion Seven Flavor
35047 Cong Chi Jie Geng Tang 葱豉桔梗汤 Scallion Platycodon
35049 Cong Rong Bu Shen San 苁蓉补肾丸 Cistanche Pill
35051 Da Bu Yin San 大补阴丸 Invigoration of Yin
35053 Da Chai Hu Tang 大柴胡汤 Major Bupleurum
35055 Da Ding Feng Zhu 大定风珠 Great Pearl For Wind Syndrome
35057 Da Qing  Long Tang 大青龙汤 Major Blue Dragon
35059 Da Jian Zhong Wan 大建中汤 Major Middle Restoring
35061 Dan Shen Huo Xue San 丹参活血丸 Quell the Surface Pill
35063 Dan Shen Yin 丹参饮 Salvia Decoction
35065 Dang Gui Liu Huang San 当归六黄丸 Angelica with Six Ingredients
35067 Dang Gui Shao Yao San 当归芍药散 Angelica & Peony
35069 Dang Gui Si Ni Tang 当归四逆汤 Angelica Inverses
35375 Dang Gui Su San 当归素丸 Dang Gui Extract Pill
35071 Dang Gui Yin Zi San 当归饮子丸 Angelica Bub
35073 Dao Chi San 导赤散 Leading the Red
35373 Ding Chuan San 定喘丸 Stopping Asthma
35075 Ding Xiang Shi Di San 丁香柿蒂汤 Cloves & Persimmon Calyx
35077 Du Huo Ji Sheng Tang 独活寄生汤 Dodwood & Loranthus Decoction
35079 Er Chen Tang 二陈汤 Two Old Herbs
35081 Er Ming Zuo Ci San 耳鸣左慈丸 Ear ringing
35083 Er Xian Tang 二仙汤 Two Immortals Decoction
35085 Fang Feng Tong Sheng San 防风通圣散 Ledecouriella Formula
35087 Fang Ji Huang Qi Tang 防己黄芪汤 Stephania & Astragalus
35377 Fu Fang Dang Gui San 复方当归丸 Dang Gui Compound
35089 Fu Ke Ba Zhen San 妇科八珍丸 Eight-Treasure Pill
35091 Fu Ke Zhong Zi San 妇科种子丸 Sterility
35093 Fu Zi Li Zhong San 附子理中丸 Aconite Warming
35095 Gan Mai Da Zao Tang 甘麦大枣汤 Licorice, Wheat & Jujube
35097 Ge Gen Tang 葛根汤 Pueraria Decoction
35099 Ge Xia Zhu Yu Tang 膈下逐瘀汤 Eliminating Stagnation below Diaphragm
35101 Gu Ben San 固本丸 Foundation Pill
35103 Gua Di San 瓜蒂散 Melon Calyx Formula
35105 Gui Lu Er Xian Jiao 龟鹿二仙胶 Turtle & Deer Immortal
35107 Gui Pi San 归脾丸 Guipi Pill
35109 Gui Zhi Fu Ling San 桂枝茯苓丸 Cinnamon & Poria Pill
35111 Gui Zhi Tang 桂枝汤 Cinnamon Twig Decoction
35113 Huai Jiao San 槐角丸 Sophora Fruit Pill
35115 Huan Shao Dan 还少丹 Youth Restoring
35117 Huang Lian Jie Du Tang 黄连解毒汤 Coptis Antiphlogistic Decoction
35119 Huang Lian Shang Qing san 黄连上清丸 Coptis Upper
35121 Hui Yang Jiu Ji Tang 回阳救急汤 Yang Return
35123 Huo Luo Xiao Ling Dan 活络效灵丹 Activating Meridians
35125 Huo Xiang Zheng Qi San 藿香正气散 Restoring healthy Energy Pill
35127 Huo Xue Tong Mai San 活血通脉丸 Invigorating & Opening Vessels Pill
35129 Ji Sheng Ju He San 济生橘核丸 Tangerine Pit Formula
35131 Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥丸 Easy & Comfort Plus
35133 Jian Bu Hu Qian San 健步虎潜丸 Vigorously Tiger Pill
35135 Jian Pi San 健脾丸 Spleen-Strengthening Pill
35137 Jin Gu Die Shang San 筋骨跌伤丸 Muscle, Bone Traumatic Pill
35139 Jin Kui Shen Qi San 金匮肾气丸 Golden Cabinet Pill
35141 Jin Ling Zi San 金铃子散 Chinaberry Formula
35143 Jin Suo Gu Jing San 金锁固精丸 Golden Lock Pill
35145 Jing Fang Bai Du San 荆防败毒散 Schizonepeta & Siler Antiphlogistic Pill
35147 Jiu Wei Qiang Huo Tang 九味羌活汤 Nine Flavor Notopterygium
35149 Juan Bi Tang 蠲痹汤 Decoction for Arthralgia
35151 Ke Chuan San 咳喘丸 Cough , Wheezing Pill
35153 Ke Xue Fang 咳血方
35155 Liang Ge San 凉膈散 Cooling the Diaphragm
35157 Liu Jun Zi Tang 六君子汤 Six Gentlemen
35159 Liu Wei Di Huang San 六味地黄丸 Six Flavor Pill
35161 Long Dan Xie Gan Tang 龙胆泻肝汤 Gentiana Decoction for Purging Fire
35163 Ma Huang Tang 麻黄汤 Ephedra Decoction
35165 Ma Xing Shi Gan Tang 麻杏石甘汤 Ephedra, Apricot Seed, Gypsum and Licorice
35167 Ma Zi Ren San 麻子仁丸 Flax Seed Pill
35169 Mai Wei Di Huang San 麦味地黄丸 Eight Immortals Pill
35171 Ming Mu Di Huang San 明目地黄丸 Brightening Rhemannia
35173 Mu Li San 牡蛎散 Oyster Shell Formula
35175 Mu Xiang Shun Qi San 木香顺气丸 Saussurea Qi Flow
35177 Nei Xiao Luo Li San 内消瘰疠丸 Resolving Scrofula
35179 Ning Sou San 宁嗽丸 Quiet Pill
35181 Nuan Gong Yun Zi San 暖宫孕子丸 Warm the Seed Palace
35183 Ping Chuan San 平喘丸 Relieving Asthma
35185 Ping Wei San 平胃散 Neutralizing Pill
35187 Pu Ji Xiao Du Yin 普济消毒饮 Universal Antiphlogistic
35199 Qing Gu San 清骨散 Bone-Clearing
35189 Qi Bao Mei Ran Dan 七宝美髯丹 Seven Treasures Bolus
35191 Qi Ju Di Huang San 杞菊地黄丸 Lycium Chrysanthesum & Rhemannia Pill
35193 Qian Jin Zhi Dai San 千金止带丸 Thousand Gold
35195 Qing Chang Yin 清肠饮 Clear Intestines
35197 Qing Fei Yi Huo San 清肺抑火丸 Suppressing  Fire
35201 Qing Qi Hua Tan San 清气化痰丸 Clearing Qi
35203 Qing Ying Tang 清营汤 Clearing the Heat in the Ying Phase Decoction
35205 Ren Shen Bai Du San 人参败毒散 Ginseng Antiphlogistic Pill
35207 Ren Shen Yang Rong San 人参养荣丸 Nourishing Pill
35209 Ren Shen Yang Ying San 人参养营丸 Reinforcing Nutrient Qi
35211 Run Chang San 润肠丸 Moistruring the Intestines
35213 San Bi Tang 三痹汤 Three Kinds of Obstructive
35215 Sang Ju Yin 桑菊饮 Morus & Chrysanthemum Decoction
35217 Sang Piao Xiao San 桑螵蛸散 Manthis Formula
35219 Sha Shen Mai Dong Tang 沙参麦冬汤 Glehnia,Adenophora & Ophiopogon
35221 Shao Fu Zhu Yu Tang 少腹逐瘀汤 Eliminating Stagnation in Lateral Abdomen
35223 Shao Yao Gan Cao San 芍药甘草丸 Peony & Licorice Pill
35225 Shen Ling Bai Zhu San 参苓白术散 Ginseng, Poria & Atractylodes
35227 Shen Qi Da Bu San 参芪大补丸 Ginseng & Atractylodes Pill
35229 Shen Qi Wu Wei Zi San 参芪五味子丸 Ginseng, Astraglus & Schisandra
35231 Shen Tong Zhu Yu Tang 身痛逐瘀汤 Relieving Body Pain and Stagnation
35233 Sheng Hua Tang 生化汤 Postpartum Decoction
35235 Sheng Mai San 生脉散 Meridians Activating
35237 Shi Quan Da Bu Tang 十全大补汤 Ten Tonic
35239 Shi Xiao San 失笑散 Gigghg Formula
35241 Shu Gan San 舒肝丸 Liver Easy
35243 Shu Jing Huo Xue San 舒筋活血丸 Dredge Channels, Invigorate Pill
35245 Si Jun Zi Tang 四君子汤 Four Gentlemen
35247 Si Miao San 四妙散 Four Wonders Formula
35249 Si Ni Tang 四逆汤 Four Adverse Conditions
35251 Si Wu Tang 四物汤 Four Ingredients
35253 Su Zi Jiang Qi San 苏子降气丸 Perrila Seed Formula
35255 Suan Zao Ren Tang 酸枣仁汤 Jujube Seed Decoction
35257 Suo Quan San 缩泉丸 Decreasing Urination Pill
35259 Tai  Shan Pan Shi San 泰山磐石散 Monolithic Formula
35261 Tao Hong Si Wu Tang 桃红四物汤 Four Herbs Plus Safflower
35263 Tian Ma San 天麻丸 Gastrodia Pill
35265 Tian Ma Gou Teng Yin 天麻钩藤饮 Gastrodia & Oncaria Decoction
35267 Tian Tai Wu Yao San 天台乌药散 Lindera Root Formula
35269 Tian Wang Bu Xin Dan 天王补心丹 Heaven King Bolus
35271 Tong Jing San 痛经丸 Leukorrhea Pill
35273 Tong Qiao Huo Xue Tang 通窍活血汤 Opening the Orifices
35275 Tong Xie Yao Fang 痛泻要方 Eliminating Pain & Diarrhea
35277 Wan Dai Tang 脘带汤 Morbid Leukorrhagia Decoction
35279 Wen Dan Tang 温胆汤 Gallbladder-Warming Pill
35281 Wen Jing Tang 温经汤 Meridian-Warming
35283 Wu Ji Bai Fung Tang 乌鸡白凤汤 White Phinic Tang
35285 Wu Ji Bai Fung Tang 五淋散 Five Splattering
35287 Wu Ling San 五苓散 Five Ingredients with Poria
35289 Wu Pi Yin 五皮饮 Five Peels Decoction
35291 Wu Ren San 五仁丸 Five Seeds Pill
35293 Wu Wei Xiao Du Yin 五味消毒饮 Five Ingredients Decoction
35295 Wu Zhu Yu Tang 吴茱萸汤 Evodia Fruit Decoction
35297 Wu Zi Yan Zong San 五子衍宗丸 Five Sons
35299 Xi Huang San 犀黄丸 Ox Gallstone Pill
35301 Xian Fang Huo Ming Yin 仙方活命饮 Immortals Formola
35303 Xiang Lian San 香连丸 Saussurea & Coptis Pill
35305 Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子汤 Six Gentlemen Plus
35307 Xiang Sha Yang Wei San 香砂养胃丸 Saussurea & Amomum Pill
35309 Xiao Chai Hu Tang 小柴胡汤 Minor Bupleurum
35311 Xiao Cheng Qi Tang 小承气汤 Minor Decoction for Purging
35313 Xiao Feng San 消风散 Dispelling Wind
35315 Xiao Huo Luo Dan 小活络丹 Minor Invigorate Luo Elixir
35317 Xiao Jian Zhong Tang 小建中汤 Minor Middle Restoring
35319 Xiao Jin Dan 小金丹 Little Gold Elixir
35321 Xiao Ke San 消渴丸 Disperse Thirst Pill
35323 Xiao Qing Long Tang 小青龙汤 Minor Blue Dragon
35325 Xiao Yao San 逍遥散 Easy & Comfort
35327 Xaio Yong San 消痈丸 Carbuncle Formula
35329 Xin Yi San 辛夷散 Magnolia Flower Pill
35331 Xuan Bi San 宣痹丸 Dissipating Stagnation
35333 Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀汤 Eliminating Blood Stasis in the Chest
35335 Yan Hu Suo San 延胡索丸 Corydalis Pill
35337 Yang He Tang 阳和汤 Yang He Decoction
35339 Yang Yin Jiang Ya San 养阴降压丸 Nourishing Yin & Calm
35341 Yang Yin Qing Fei San 养阴清肺丸 Nourishing Yin & Clearing Lung-heat
35343 Yi Guan Jian 一贯煎 One Way Decoction
35345 Yin Qiao Jie Du San 银翘解毒丸 Yin Qiao Jie Du Wan
35347 You Gui San 右归丸 Replenishing Right
35349 Yu Dai San 愈带丸 Leukorrhea Pill
35351 Yu Nu Jian 玉女煎 Jade Maiden Decoction
35353 Yu Ping Feng San 玉屏风散 Jade Screen Powder
35355 Yu Quan San 玉泉丸 Jade Spring Pill
35357 Zeng Ye Tang 增液汤 Fruid-increasing Decoction
35359 Zhen Gan Xi Feng Tang 镇肝熄风汤 Suppressing Liver-Qi & Wind
35361 Zhen Wu Tang 真武汤 Water Controlling God
35363 Zhi Bai Di Huang San 知柏地黄丸 Rhemennia Eight
35365 Zhi Gan Cao Tang 炙甘草汤 Baked Licorice Decoction
35367 Zhi Ke San 止咳散 Relieving Cough Pill
35369 Zi Sheng San 资生丸 Vitality Pill
35371 Zuo Gui San 左归丸 Replenishing Left
WELCOME

 We welcome TCM

practitioners and herbalists,

suppliers and retailers

of herbal products.

The Newest TCM

Microdrops®

10:1 concentration herbal minipills

for more accurate prescribing

 

COMING IN Sep 2015!

READ MORE

Business Opportunity

 

Increase your

Business Exponentially

with Organic TCM 

 

Organic Quality, Purity, Authenticity

VitaPharm is uniquely positioned to supply over 700 USDA & EU Certified Organic Chinese herbs and formulations. With over 74 million acres of Certified Organic fields in China,

VitaPharm can supply small and large scale orders to Domestic and International markets.

 

Custom Manufacturing & OEM Capability

VitaPharm can provide custom manufacturing and formulation services for your unique, products, according to cGMP and international compliance standards. Your products will be labeled with USDA & EU Logos.

 

Research & Development Capability

VitaPharm’s Research & Development Division has partnered with Zhuhai Natural Pharmaceutical Institute, TCM Science Alliance and China’s State Department of Science & Technology, for expediting GPP & GMP innovative products to the global market place.

 

Vast Selection of Classical and Modern Products

In addition to over 3000 common single herbs and classical formulations, VitaPharm and its researching partner Zhuhai Nature Pharmaceutical Institute, offer 25 all Natural, Organic, Condition-Specific Formulas, that target and support common patterns of imbalance.

 

Unique Classic & Modern Extraction Methods

Using only purified water, our unique low heat extract,  room temperature drying process, extended extraction times combined with our simi-nano-particle, opens the plant’s cell walls, to yield a more bio-active product with higher Enzyme and vitamin content.

 

High Throughput, Herbal ID and Analytical testing

Enables targeted identification and standardization of unique herbal constituents and compounds, in the development of new, clinically effective herbal products. We classify these new formulas as 100% Natural OTC medicine.

 

Fair Trade Certified

VitaPharm is among the first herb companies in China to be Fair Trade certified.

We rebate 15% of proceeds to our local farming collectives to support their Regenerative Agriculture and Bio-Diversity farming systems.

 

MicroDrops®

A modern TCM dosing form, that provides greater convenience for clinical prescribing and patient compliance. High concentration efficacy.

 

Our HIB (Heavy Ion Beam) Sterilization Technology make our products, no chemical pollutants, no ultraviolet mutation, no radiation and no overheating of essential oils insures the natural quality and effectiveness of the herbs.

 

Strategic Location for Inspections and Global Exports

VitaPharm has a registered branch in the Zhuhai free trade zone. This region allows easy access to US and international. Quality Control inspections a deficient export terminal through “OBOR” (One Belt one Road) to the global market by high speed rail, air and sea. VitaPharm has strategic distribution terminals in Los Angeles, CA, Brookline, NY, Hong Kong, Zhuhai, China and London, England, enabling us to save customers time and freight costs.