VitaPharm USA

Herbs S-Z (Granules)

 

 

Code Pin Yin Name Chinese English Name
63630 San Leng 三棱 Scirpus Rhizome
63632 San Ya Ku 三亚苦 Thin Evodia Leaf
63640 Sang Bai Pi 桑白皮 Mulberry Root-bark
63650 Sang Ji Sheng 桑寄生 Mulberry Twig
63660 Sang Piao Xiao 桑螵蛸 Mantis Egg-Case
63670 Sang shen zi 桑椹子 Mulberry Fruit
63675 Sang Tou 老桑头 Mori tree root
63680 Sang Ye(Bundle) 桑叶 Mulberry Leaf
63690 Sang Zhi 桑枝 Mulberry Twig
63700 Sha Jiang 砂姜 Kaempferia Rhizome
63710 Sha Ren (shelled) 砂仁(光) Amomum Fruit/Grains Of Paradise
63711 Sha Ren (shell) 春砂仁 Amomum Fruit/Grains Of Paradise(W/Shell)
63720 Sha Yuan Zi 沙苑子 Astragalus / Milk Vetch Seed
63740 Shan Dou Gen 山豆根 Sophora / Subprostata Root
63745 Shan Yao #10 淮山药 Dioscorea Wild Yam
63760 Shan Zha 山楂 Hawthorn Berry(Thick)
63770 Shan Zha Zi 山楂籽 Hawthorn Fruit
63774 Shan Zhi Pi 山栀皮 Carbonized Gardenia Fruit
63775 Shan Zhi Zi 山枝子 Carbonized Gardenia Fruit
63780 Shan Zhu Yu 山茱萸 Cornus Fruit
63790 Shang Lu 商陆 Phutolacca / Pokeberry Root
63800 She Chuang Zi 蛇床子 Cnidium Fruit
63810 She Gan Pian 射干 Belamcanda / Blackberry Rhizome
63820 Shen Jin Cao 伸筋草 Lycopodium / Clubmoss Herb
63830 Shen Qu 神曲 Medicated Leaven
63838 Sheng Di Huang(L) 生地 Rehmannia Root(L)
63850 Sheng Ma(North) 升麻(北) Cimicifuga Rhizome(North)
63851 Sheng Ma(East) 升麻(广东) Cimicifuga Rhizome(East)
63852 Sheng Ma(Blue) 升麻(蓝) Cimicifuga Rhizome(Blue)
63860 Shi Chang Pu 石菖蒲 Tatarinowii Sweetflag Rhizome
63870 Shi Di 柿蒂 Persimmom Calyx
63880 Shi Gao 石膏(生) Gypsum(Raw)
63890 Shi Gao 石膏(熟) Gypsum(Roast)
63900 Shi Hu 石斛 Dendrobium Stem
63901 Shi Hu (Huo  Xiang) 石斛(霍山) Dendrobium Stem
63910 Shi Jian Chuan 石见穿 Salvia / Chinese Sage Herb
63920 Shi Jue Ming 石决明 Abalone Shell
63930 Shi Jun Zi 使君子 Rangoon Creeper Fruit
63940 Shi Lian Zi 石莲子 Nelumbinis Fruit
63948 Shi Liu Gen 石榴根 Pomegranate Root
63950 Shi Liu Pi 石榴皮 Pomegranate Husk
63960 Shi Liu Ye 石榴叶 Guava Leaf
63962 Shi Nan Teng 石南藤 Stem Of Chinese Photinia
63970 Shi Shang Bai 石上柏 Selaginella / Spikemoss Herb
63980 Shi Shuang Bing 柿霜饼 Persimmon Fruit(Frosted)
63990 Shi Wei 石苇 Pyrroosia Leaf
64000 Shi Ye 柿叶 Persimmon Leaf
64010 Shu Di Huang 熟地黄 Rehmannia Root(Prepared)
64020 Shui Niu Jiao 水牛角 Water Buffalo Horn Shaving
64025 Shui Weng Hua 水翁花 Operculate Cleistocalyx Immature Flower
64030 Shui Zhi 水蛭 Leech
64040 Si Gua Luo 丝瓜络 Luffa Sponge
64050 Song Jie 松节 Knotty Pine Wood Node
64052 Song Xiang 松香 Colophony
64060 Su Mu 苏木 Sappan Wood
64070 Su Xin Hua 素馨花 Commom / White / Jasmine Flower
64080 Suan Zao Ren 酸枣仁(生) Zizyphus Spinosa/Sour Jujuba Seed(Raw)
64090 Suan Zao Ren 酸枣仁(熟) Zizyphus Spinosa/Sour Jujuba Seed(Roast)
64100 Suo Yang 锁阳 Cynomorium Herb
64110 Tai Zi Shen 太子参 Pseudostellaria / Prince Ginseng Root
64120 Tan Xiang 檀香 Sandalwood
64122 Tang Ge Cai 唐葛菜 Wild Rorippae
64130 Tao Ren 桃仁 Peach Kernel
64140 Tian Hua Fen 天花粉 Trichosanthes / Snake Gourd Root
64142 Tian Ji Huang 田基黄 Japanese St. John'swort Herb
64150 Tian Ju Ye/Tian Ye Ju 甜菊叶/甜叶菊 Stevia Leaf
64152 Tian Kui Zi 天葵子 Muskroot-like Semiaquilegia Root
64160 Tian Ma 天麻 Gastrodia Rhizome
64170 Tian Men Dong Pian 天门冬片 Asparagus Tuber
64180 Tian Nan Xing 天南星 Arisaema Rhizome
64195 Tian Qi(Sliced) 田三七 Noto Ginseng Root(Sliced)
64201 Tian Sheng Shu 天生术 Largehead Atractylodes Rhizome
64203 Tian Xian Zi 天仙子 Black Henbane Seed
64205 Tian Xiang Lu 天香炉 Osbeckiae
64210 Tian Zhu Huang(Man-made) 天竺黄(人造) Bamboo Tabasheer(Man-made)
64211 Tian Zhu Huang(Natural) 天竺黄(自然) Bamboo Tabasheer(Natural)
64215 Tie Bao Jin 铁包金 Common Leafflower Herb
64220 Ting Li Zi 葶苈子 Lepidium Seed
64230 Tong Cao 通草 Rice Paper Pith / Tetrpanax
64240 Tou Gu Cao 透骨草 Speranskia Herb
64242 Tou Gu Xiao 透骨消 Longtube Ground Ivy Herb
64246 Tu Bie Chong 土鳖虫 Groumd Beetle
64247 Tu Bie Chong 土鳖虫(金边) Groumd Beetle(Jin Bian)
64250 Tu Chang Shan 土常山 Hydrangea Root
64255 Tu Di Gu 土地骨 Lycii Root-bark
64260 Tu Fu Ling 土茯芩 Smilax / Glabrous Greenbrier Rhizome
64270 Tu Gong Ying 土公英 Elephantopus Herb
64275 Tu Jin Pi 土槿皮 Cortex Pseudolaricis
64280 Tu Niu Xi 土牛膝 Achyranthes Common / Tuniuxi Root
64290 Tu Si Zi 菟丝子 Cuscuta / Dodder Seed(Cooked)
64294 Tu Yin Chen 土茵陈 Dodle Seed
64300 Tu Yin Hua 土银花 Wild Honeysuckle Flower
64310 Wa Leng Zi 瓦楞子 Ark / Cockle Shell
64311 Wa Leng Zi 瓦楞子(煅) Ark / Cockle Shell(Fried)
64320 Wang Bu Liu Xing 王不留行 Vaccaria Seed
64321 Wang Bu Liu Xing Zi 王不留行子 Cowherb Seed
64325 Wei Jing 苇茎 Connom Reed Rhizome
64328 Wei Ling Cai 委陵菜 Chinese Cinquefoil Herb with Root
64330 Wei Ling Xian 威灵仙 Clematis Root
64340 Wen Jing Cao 问荆草 Horsetail / Bottle Brush Herb
64350 Wu Bei Zi 五倍子 Gall Nut Of Chinese Sumac
64355 Wu Hua Guo 无花果 Fig
64361 Chuan Zu(M) 蜈蚣 Centipede
64370 Wu Jia Pi 五加皮 Acanthopanax Root Bark
64380 Wu Ling Zhi 五灵脂 Flying Squirrel Feces
64390 Wu Mei 乌梅 Mume Fruit
64400 Wu Wei Zi 五味子(北) Schisandra Fruit(North)
64410 Wu Wei Zi 五味子(南) Schisandra Fruit(South)
64412 Wu Shao She 乌梢蛇 Black Snake
64420 Wu Yao 乌药 Lindera Root
64430 Wu Zhao Long 五爪龙 Ipomoea Cairica / Morning Glory Herb
64440 Wu Zhu Yu 吴茱萸 Evodia Fruit
64450 Xi He Liu 西荷柳 Tamarisk Twig
64455 Xi Huang Cao 溪黄草 Serrate Rabdosia Herb
64460 Xi Xian Cao 希莶草 St. Paul's Wort / Siegesbeckia Herb
64470 Xi Xin 细辛 Wild Ginger / Asarum Herb
64480 Xi Yang Cai 西洋菜 Watercress Herb
64495 Xi Yang Sheng(SY) 西洋参(园泡) American Ginseng(SY)
64498 Xi Yang Sheng(SY) 西洋参(野生) American Ginseng(SY)
64500 Xia Ku Cao 夏枯草 Selfheal / Prunella Spike
64510 Xian He Cao 仙鹤草 Agrimonia Herb
64515 Xian Lan 咸榄 Salted Olive
64520 Xian Mao 仙茅 Golden-Eye Grass / Curculigo Rhizome
64525 Xian Mei 咸梅 Salted Plum
64528 Xian Zhu Feng 咸竹蜂 Salted Bamboo bees
64530 Xiang Fu Zi 香附子 Cyperus Rhizome
64532 Xiang Jia Pi 香加皮 Root-bark of Chinese Silkvine
64540 Xiang Ru Cao 香薷草 Elsholtzia Herb
64550 Xiao Huan Chai 小环钗 Dendrobium Stem(Ring Style)
64555 Xiao Huan Hun 小还魂 Japenese St. John's wort
64560 Xiao Hui Xiang 小茴香 Fennel Fruit
64570 Xie Bai 薤白 Onion Bulb
64580 Xin Yi Hua 辛夷花 Magnolia Flower
64582 Xu Chang Qing 徐长卿(了刁竹 Paniculate Swallowwort Root
64590 Xu Duan 续断 Dipsacus / Teasel Root
64600 Xuan Fu Hua 旋复花 Inula Flower
64610 Xuan Jing Shi 玄精石 Selenite
64615 Xuan Ming Fen 玄明粉 Anhydrous Sodium Sulfate
64622 Xuan Shen 玄参 Scrophularia Root
64630 Xue Jie 血竭 Dragon's Blood
64631 Xue Er 雪耳 Tremella Fungus(5oz)
64635 Xue Li Gan 雪梨干 Dried Pear(12oz)
64640 Xue Lian Hua 雪莲花 Snow Lotus Flower
64650 Ya Dan Zi 鸦胆子 Brucea Fruit
64652 Ya Jiao Pi 鸭脚皮 Ivy Tree Bark
64660 Yan Hu Suo 延胡索 Corydalis Yanhusuo Rhizome
64670 Yang Qi Shi 阳起石 Actinolite
64680 Ye Jiao Teng 夜交藤 Polygonum Multiflorum Vine
64690 Ye Ju Hua 野菊花 Wild Chrysanthemum Flower
64700 Ye Ju Hua Ye 野菊花叶 Wild Chrysanthemum Leaf
64702 Ye Ming Sha 夜明砂 Bat Dung
64705 Ye Xia Zhu 叶下珠 Common Leafflower Herb
64710 Yi Mu Cao #1 益母草(正) Chinese Motherwort Herb
64712 Yi Mu Cao #2 益母草(幼) Chinese Motherwort Herb
64720 Yi Tang 饴糖 Barley Malt
64730 Yi Yi Ren 薏苡仁(生) Job's Tears Seed(Raw)
64734 Yi Yi Ren 薏苡仁(熟) Job's Tears Seed(Roast)
64740 Yi Zhi Ren 益智仁 Alpinia Oxyphylla / Black Cardamon Seed
64750 Yin Chai Hu 银柴胡 Stellaria Root
64760 Yin Chen Hao 茵陈蒿 #1 Artemisia Capillari Herb #1
64770 Yin Yang Huo 淫羊藿 Epimedium Herb(Bundle)
64772 You Pi 柚皮 Pummelo Pericarp(Loose)
64774 You Ye 柚叶 Pummelo Leaf
64775 You Gan Zi 油甘子 Emblic Leafflower Fruit
64780 Yu Jin 郁金 Turmeric Rhizome
64790 Yu Li Ren 郁李仁 Bush Cherry Seed
64800 Yu Mi Xin 玉米芯 Corn Cob
64810 Yu Mi Xu 玉米须 Corn Silk
64820 Yu Tou Shi 鱼头石 Fish Swim Bone
64830 Yu Xing Cao 鱼腥草 Houttuynia / Fishy Smelling Herb
64840 Yu Zhu 玉竹 Solomon's Seal / Polygonatum Rhizome
64851 Yuan Zhi 远志 Polygala Root(M)
64855 Yue Ji Hua 月季花 Chinese Rose Flower
64860 Zao Jiao 皂角 Honeylocust Fruit
64870 Zao Jiao Ci 皂角刺 Honeylocust Spine
64880 Ze Lan 泽兰 Shiny Buglewood Herb
64890 Ze Xie 泽泻 Alisma / Water Plantain Rhizome
64900 Zhang Nao 樟脑 Camphor
64905 Zhang Mu Zi 樟木子 Camphor
64910 Zhe Bei Mu 浙贝母 Thunberg Bulb
64920 Zhen Zhu 珍珠 Margarita Pearl
64930 Zhen Zhu Mu 珍珠母 Mother-Of-Pearl
64932 Zhi Hua Tou 枝花头 Bistort Rhizome
64940 Zhi Ju Zi 枳椇子 Japanese Raisin Tree Seed Fruit
64950 Zhi Ke 枳壳 Bitter Orange Fruit
64952 Zhi Ma(Black)(4oz) 芝麻(黑) Oriental Sesame Seed(Black)(4oz)
64953 Zhi Ma(White)(4oz) 芝麻(白) Oriental Sesame Seed(White)(4oz)
64960 Zhi Mu 知母 Anemarrhena Rhizome
64965 Zhi Nan Xing 制南星 Prepared Arisaema With Bile
64970 Zhi Shi 枳实 Bitter Orange Fruit(Immature)
64972 Zhong Jie Feng 肿节风 Glabrous Sarcandra Herb
64973 Zhong Ru Shi 钟乳石 Stalactite
64975 Zhu Feng 咸竹蜂 Bamboo Bee
64990 Shui Zhi Zi 水栀子 Cape Jasmine Fruit
65000 Zhu Ling 茱苓 Polyporus Sclerotium
65002 Zhu Long 猪笼草 Stem and Leaf of Common Nepenthes
65010 Zhu Ru(Bundle) 竹茹 Bamboo Shaving
65012 Zhu Sha 朱砂 Cinnabar
65020 Zhu Shi Zi/Chu Shi Zi 楮实子 Paper Mulberry Fruit
65030 Zi Cai 紫菜 Laver
65050 Zi He Che 紫河车 Placenta
65060 Zi Hua Di Ding 紫花地丁 Yideon's Violet Herb
65070 Zi Ran Tong 自然铜 Pyrite
65080 Zi Shi Ying 紫石英 Fluorite
65090 Zi Su Geng 紫苏梗 Perilla Stem
65100 Zi Su Ye 紫苏叶 Perilla Leaf
65110 Zi Su Zi 紫苏子 Perilla Seed
65120 Zi Wan 紫菀 Aster Root
65125 Zi Zhu Cao 紫珠草 Taiwan Beautyberry Herb
65130 Zong Lu 棕榈 Windmill-Palm Petiole
65135 Zong Tan 棕炭 Fortune Windmillpalm Petiole
65140 Zou Ma Tai 走马胎 Giantleaf Ardisia Rhizome
65141 Zou Ma Jian 走马箭 Cortex Schefflerae
More in this category: « Herbs H-R (Granules)

WELCOME

 We welcome TCM

practitioners and herbalists,

suppliers and retailers

of herbal products.

The Newest TCM

Microdrops®

10:1 concentration herbal minipills

for more accurate prescribing

 

COMING IN Sep 2015!

READ MORE

Business Opportunity

 

Increase your

Business Exponentially

with Organic TCM 

 

Organic Quality, Purity, Authenticity

VitaPharm is uniquely positioned to supply over 700 USDA & EU Certified Organic Chinese herbs and formulations. With over 74 million acres of Certified Organic fields in China,

VitaPharm can supply small and large scale orders to Domestic and International markets.

 

Custom Manufacturing & OEM Capability

VitaPharm can provide custom manufacturing and formulation services for your unique, products, according to cGMP and international compliance standards. Your products will be labeled with USDA & EU Logos.

 

Research & Development Capability

VitaPharm’s Research & Development Division has partnered with Zhuhai Natural Pharmaceutical Institute, TCM Science Alliance and China’s State Department of Science & Technology, for expediting GPP & GMP innovative products to the global market place.

 

Vast Selection of Classical and Modern Products

In addition to over 3000 common single herbs and classical formulations, VitaPharm and its researching partner Zhuhai Nature Pharmaceutical Institute, offer 25 all Natural, Organic, Condition-Specific Formulas, that target and support common patterns of imbalance.

 

Unique Classic & Modern Extraction Methods

Using only purified water, our unique low heat extract,  room temperature drying process, extended extraction times combined with our simi-nano-particle, opens the plant’s cell walls, to yield a more bio-active product with higher Enzyme and vitamin content.

 

High Throughput, Herbal ID and Analytical testing

Enables targeted identification and standardization of unique herbal constituents and compounds, in the development of new, clinically effective herbal products. We classify these new formulas as 100% Natural OTC medicine.

 

Fair Trade Certified

VitaPharm is among the first herb companies in China to be Fair Trade certified.

We rebate 15% of proceeds to our local farming collectives to support their Regenerative Agriculture and Bio-Diversity farming systems.

 

MicroDrops®

A modern TCM dosing form, that provides greater convenience for clinical prescribing and patient compliance. High concentration efficacy.

 

Our HIB (Heavy Ion Beam) Sterilization Technology make our products, no chemical pollutants, no ultraviolet mutation, no radiation and no overheating of essential oils insures the natural quality and effectiveness of the herbs.

 

Strategic Location for Inspections and Global Exports

VitaPharm has a registered branch in the Zhuhai free trade zone. This region allows easy access to US and international. Quality Control inspections a deficient export terminal through “OBOR” (One Belt one Road) to the global market by high speed rail, air and sea. VitaPharm has strategic distribution terminals in Los Angeles, CA, Brookline, NY, Hong Kong, Zhuhai, China and London, England, enabling us to save customers time and freight costs.